KOTI DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  07. marts 2018.a. otsusega nr 21 on algatatud  Kolkja alevikus Koti (kat.tunnus 58701:001:0330)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Koti katastriüksust  ning lähiala. Planeeritava ala suurus on 19,56 ha. Detailplaneeringu  eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja transpordimaaks. Kinnistule on planeeritud ca 34 elamumaa krunti, juurdepääsuteed ning tehnovõrgud. Lisaks soovitakse vähendada rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala 10 meetrile.

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Peipsiääre Vallavolikogu 10.02.2009 määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.
_____________________________________________________

KESK TN 2 DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  07. märts  2018.a. otsusega nr 22 on kehtestatud   Varnja alevikus Kesk tn 2 (Voronja) (kat.tunnus 58701:005:0220)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Kesk tn 2 katastriüksust,  kogupindala 18959 m2. Planeeringu  eesmärgiks oli Kesk tn 2 maaüksuse üksikelamu maa kruntideks jagamine, kruntidel ehitusõigse seadmine ning tehnovõrkude lahenduse planeerimine.

Seotud failid:

Voronja DP Elektrivarustuse skeem - joonis 4

Voronja DP Illustreeriv joonis - joonis 5

Voronja DP lisade sisukord 1

Voronja DP Olemasolev olukord - joonis 2

Voronja DP Põhijoonis tehnovõrkudega - joonis 3

Voronja DP seletuskiri 1

Voronja DP Situatsiooniskeem - joonis 1

_____________________________________________________

KOLKJA  PUHKEALA DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  30. jaanuar  2018.a. otsusega nr 9 on kehtestatud   Kolkja alevikus Puhkeala (kat.tunnus 58701:002:0090)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Puhkeala katastriüksust,  kogupindala 4,8 ha. Detailplaneeringu  eesmärgiks on ala kujundamine atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja kultuuri läbiviimise kohaks. Planeerides alale puhkekeskuse (spa hotelli), spordiplatsid, supluskoha, puhkekohad, parkla (sh autokaravani parkla) matkaraja ja paatide vettelaskmise koha rajamise.

Detailplaneering ei muuda Peipsiääre vallavolikogu 10.02.2009 määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.

Seotud failid: 

Puhkeala kinnistu DP skeem 04.12.2017

Puhkeala kinnistu DP olukord 16.10.2017

Puhkeala kinnistu DP illustreeriv

DP Eelhinnang

Kolkja puhkeala detailplaneeringu seletuskiri

Puhkeala kinnistu DP põhijoonis